logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 11-07-2022 12:34 przez Róża Cimochowska
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Ogłoszono 11.07.2022 9:10 przez Dyrektora – Różę Cimochowską

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy

 

 

Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Data ogłoszenia: 11.07.2022 r.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Parkowa 12
19-300 Ełk

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Główny księgowy
 • Liczba lub wymiar etatu: 1/4
 1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
 2. Niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2021r. poz.305,1236, 1535,1773,1927,1981):

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • ma nieposzlakowaną opinię,
 • posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet.
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • kursy doskonalące;
 • znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 • znajomość programu VULCAN;
 • biegła znajomość obsługi programu PUMA;
 • znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej IPKO Biznes;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie:
  – administracji samorządowej,
  – kodeksu postępowania administracyjnego,
  – ustawy o finansach publicznych,
  – ustawy o rachunkowości,
  – sprawozdawczości budżetowej,
  – prawa podatkowego (w tym podatku VAT),
  – Kodeksu Pracy,
  – przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych;
 • umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów;
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie rachunkowości Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • kontrola dokumentów w sposób zapewniający:
 1. właściwy przebieg operacji gospodarczych,
 2. ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
 3. sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:
 1. terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
 2. terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
 3. terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
 1. dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu;
 2. gospodarce środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki;
 3. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
 4. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 • analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki;
 • opracowanie planów finansowych ;
 • opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
 1. zakładowego planu kont,
 2. instrukcji obiegu dokumentów (dowodów kasowych),
 3. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS;
 • szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli;
 • bieżąca ewidencja księgowa operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych;
 • miesięczna analiza rozliczeń z tytułów zrealizowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych;
 • szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości;
 • współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS-em w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek;
 • archiwizacja dokumentów księgowych;
 • biegłe posługiwanie się programami komputerowymi obsługującymi stanowisko pracy;
 • przestrzeganie ustalonego w jednostce czasu pracy i dyscypliny pracy;
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku  należą do kompetencji głównego księgowego.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • praca w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku ul. Parkowa 12,
 • praca w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 2 godziny na dobę (czas pracy do ustalenia między godzinami 7.00 – 15.00),
 • praca w zespole,
 • codzienny kontakt telefoniczny.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul. Parkowa 12 lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – Główny księgowy w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.07.2022 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej to 28.07.2022r.

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku w dniu 11.07.2022 r.

 

Dyrektor

Róża Cimochowska

 

 

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Emilia Sigiel-Polakowska
Osoba, która odpowiada za treść:
Róża Cimochowska
Czas publikacji informacji:
11-07-2022 12:34
Wprowadzający informację:
Emilia Sigiel-Polakowska
Liczba wyświetleń informacji:
64
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji